• Serat Jayabaya

  ramalan jayabaya
  Serat Jayabaya

  Ramalan iki ora usah dipercaya. Yen percaya kuwi tegese nglangkahi takdire sing maha kuwasa. Dadi, di waca wae nanging ora usah dipercaya.

  • Besuk yen wis ana kreta tanpa jaran.
  • Tanah Jawa kalungan wesi.
  • Prahu mlaku ing dhuwur awang-awang.
  • Kali ilang kedhunge.
  • Pasar ilang kumandhang.
  • Iku tandha yen tekane jaman Jayabaya wis cedhak.
  • Bumi saya suwe saya mengkeret.
  • Sekilan bumi dipajeki.

  • Jaran doyan mangan sambel.
  • Wong wadon nganggo pakeyan lanang.
  • Iku tandhane yen wong bakal nemoni wolak-waliking jaman.
  • Akeh janji ora ditetepi.
  • Akeh wong wani nglanggar sumpahe dhewe.
  • Manungsa padha seneng nyalah.
  • Ora ngendahake hukum Allah.
  • Barang jahat diangkat-angkat.
  • Barang suci dibenci.
  • Akeh manungsa mung ngutamakke dhuwit.
  • Lali kamanungsan.
  • Lali kabecikan.
  • Lali sanak lali kadang.
  • Akeh bapa lali anak.
  • Akeh anak wani nglawan ibu.
  • Nantang bapa.
  • Sedulur padha cidra.
  • Kulawarga padha curiga.
  • Kanca dadi mungsuh.
  • Akeh manungsa lali asale.
  • Ukuman Ratu ora adil.
  • Akeh pangkat sing jahat lan ganjil.
  • Akeh kelakuan sing ganjil.
  • Wong apik-apik padha kapencil.
  • Akeh wong nyambut gawe apik-apik padha krasa isin.
  • Luwih utama ngapusi.
  • Wegah nyambut gawe.
  • Kepingin urip mewah.
  • Ngumbar nafsu angkara murka, nggedhekake duraka.
  • Wong bener thenger-thenger.
  • Wong salah bungah.
  • Wong apik ditampik-tampik.
  • Wong jahat munggah pangkat.
  • Wong agung kasinggung.
  • Wong ala kapuja.
  • Wong wadon ilang kawirangane.
  • Wong lanang ilang kaprawirane.
  • Akeh wong lanang ora duwe bojo.
  • Akeh wong wadon ora setya marang bojone.
  • Akeh ibu padha ngedol anake.
  • Akeh wong wadon ngedol awake.
  • Akeh wong ijol bebojo.
  • Wong wadon nunggang jaran.
  • Wong lanang linggih plangki.
  • Randha seuang loro.
  • Prawan seaga lima.
  • Dhudha pincang laku sembilan uang.
  • Akeh wong ngedol ngelmu.
  • Akeh wong ngaku-aku.
  • Njabane putih njerone dhadhu.
  • Ngakune suci, nanging sucine palsu.
  • Akeh bujuk akeh lojo.
  • Akeh udan salah mangsa.
  • Akeh prawan tuwa.
  • Akeh randha nglairake anak.
  • Akeh jabang bayi lahir nggoleki bapakne.
  • Agama akeh sing nantang.
  • Prikamanungsan saya ilang.
  • Omah suci dibenci.
  • Omah ala saya dipuja.
  • Wong wadon lacur ing ngendi-endi.
  • Akeh laknat.
  • Akeh pengkianat.
  • Anak mangan bapak.
  • Sedulur mangan sedulur.
  • Kanca dadi mungsuh.
  • Guru disatru.
  • Tangga padha curiga.
  • Kana-kene saya angkara murka.
  • Sing weruh kebubuhan.
  • Sing ora weruh ketutuh.
  • Besuk yen ana peperangan.
  • Teka saka wetan, kulon, kidul lan lor.
  • Akeh wong becik saya sengsara.
  • Wong jahat saya seneng.
  • Wektu iku akeh dhandhang diunekake kuntul.
  • Wong salah dianggep bener.
  • Pengkhianat nikmat.
  • Durjana saya sempurna.
  • Wong jahat munggah pangkat.
  • Wong lugu kebelenggu.
  • Wong mulya dikunjara.
  • Sing curang garang.
  • Sing jujur kojur.
  • Pedagang akeh sing keplarang.
  • Wong main akeh sing ndadi.
  • Akeh barang haram.
  • Akeh anak haram.
  • Wong wadon nglamar wong lanang.
  • Wong lanang ngasorake drajate dhewe.
  • Akeh barang-barang mlebu luang.
  • Akeh wong kaliren lan wuda.
  • Wong tuku ngglenik sing dodol.
  • Sing dodol akal okol.
  • Wong golek pangan kaya gabah diinteri.
  • Sing kebat kliwat.
  • Sing telah sambat.
  • Sing gedhe kesasar.
  • Sing cilik kepleset.
  • Sing anggak ketunggak.
  • Sing wedi mati.
  • Sing nekat mbrekat.
  • Sing jerih ketindhih.
  • Sing ngawur makmur.
  • Sing ngati-ati ngrintih.
  • Sing ngedan keduman.
  • Sing waras nggagas.
  • Wong tani ditaleni.
  • Wong dora ura-ura.
  • Ratu ora netepi janji, musna panguwasane.
  • Bupati dadi rakyat.
  • Wong cilik dadi priyayi.
  • Sing mendele dadi gedhe.
  • Sing jujur kojur.
  • Akeh omah ing ndhuwur jaran.
  • Wong mangan wong.
  • Anak lali bapak.
  • Wong tuwa lali tuwane.
  • Pedagang adol barang saya laris.
  • Bandhane saya ludhes.
  • Akeh wong mati kaliren ing sisihe pangan.
  • Akeh wong nyekel bandha nanging uripe sangsara.
  • Sing edan bisa dandan.
  • Sing bengkong bisa nggalang gedhong.
  • Wong waras lan adil uripe nggrantes lan kepencil.
  • Ana peperangan ing njero.
  • Timbul amarga para pangkat akeh sing padha salah paham.
  • Durjana saya ngambra-ambra.
  • Penjahat saya tambah.
  • Wong apik saya sengsara.
  • Akeh wong mati jalaran saka peperangan.
  • Kebingungan lan kobongan.
  • Wong bener saya thenger-thenger.
  • Wong salah saya bungah-bungah.
  • Akeh bandha musna ora karuan lungane. Akeh pangkat lan drajat pada minggat ora karuan sababe
  • Akeh barang-barang haram, akeh bocah haram.
  • Bejane sing lali, bejane sing eling.
  • Nanging sauntung-untunge sing lali.
  • Isih untung sing waspada.
  • Angkara murka saya ndadi.
  • Kana-kene saya bingung.
  • Pedagang akeh alangane.
  • Akeh buruh nantang juragan.
  • Juragan dadi umpan.
  • Sing suwarane seru oleh pengaruh.
  • Wong pinter diingar-ingar.
  • Wong ala diuja.
  • Wong ngerti mangan ati.
  • Bandha dadi memala.
  • Pangkat dadi pemikat.
  • Sing sawenang-wenang rumangsa menang.
  • Sing ngalah rumangsa kabeh salah.
  • Ana Bupati saka wong sing asor imane.
  • Patihe kepala judhi.
  • Wong sing atine suci dibenci.
  • Wong sing jahat lan pinter jilat saya derajat.
  • Pemerasan saya ndadra.
  • Maling lungguh wetenge mblenduk.
  • Pitik angrem saduwure pikulan.
  • Maling wani nantang sing duwe omah.
  • Begal pada ndhugal.
  • Rampok padha keplok-keplok.
  • Wong momong mitenah sing diemong.
  • Wong jaga nyolong sing dijaga.
  • Wong njamin njaluk dijamin.
  • Akeh wong mendem donga.
  • Kana-kene rebutan unggul.
  • Angkara murka ngombro-ombro.
  • Agama ditantang.
  • Akeh wong angkara murka.
  • Nggedhekake duraka.
  • Ukum agama dilanggar.
  • Prikamanungsan di-iles-iles.
  • Kasusilan ditinggal.
  • Akeh wong edan, jahat lan kelangan akal budi.
  • Wong cilik akeh sing kepencil.
  • Amarga dadi korbane si jahat sing jajil.
  • Banjur ana Ratu duwe pengaruh lan duwe prajurit.
  • Lan duwe prajurit.
  • Negarane ambane saprawolon.
  • Tukang mangan suap saya ndadra.
  • Wong jahat ditampa.
  • Wong suci dibenci.
  • Timah dianggep perak.
  • Emas diarani tembaga.
  • Dandang dikandakake kuntul.
  • Wong dosa sentosa.
  • Wong cilik disalahake.
  • Wong nganggur kesungkur.
  • Wong sregep krungkep.
  • Wong nyengit kesengit.
  • Buruh mangluh.
  • Wong sugih krasa wedi.
  • Wong wedi dadi priyayi.
  • Senenge wong jahat.
  • Susahe wong cilik.
  • Akeh wong dakwa dinakwa.
  • Tindake manungsa saya kuciwa.
  • Ratu karo Ratu pada rembugan negara endi sing dipilih lan disenengi.
  • Hore! Hore!
  • Wong Jawa kari separo.
  • Landa-Cina kari sejodho.
  • Akeh wong ijir, akeh wong cethil.
  • Sing eman ora keduman.
  • Sing keduman ora eman.
  • Akeh wong mbambung.
  • Akeh wong limbung.
  • Selot-selote mbesuk wolak-waliking jaman teka.

  Related Posts :0 komentar:

Leave a Reply

Recent Comment


ShoutMix chat widget

Random Post